Bevezetés

Ez a tájékoztató az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete (angol rövidítéssel GDPR/General Data Protection Regulation) szabályainak megfelelően biztosítja, hogy a szolgáltatásokat igénybe vevő természetes személyek a Ecommerce Unique Solutions B.V. valamennyi szolgáltatásának igénybevétele előtt megismerjék milyen személyes adataikat kezelik, hogyan történik a személyes adataik kezelése, milyen kötelező adatvédelmi szabályok vonatkoznak jogviszonyukra, milyen adatkezelési gyakorlatot folytat a szolgáltató, milyen jogok állnak rendelkezésükre jogaik és érdekeik védelme érdekében, adataikat milyen célból és hová továbbíthatják.

Jelen tájékoztató nyilvánosságra hozásával a Szolgáltató eleget tett az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény adatvédelmi előírásainak is.

A Ecommerce Unique Solutions B.V elsősorban a gazdasági tevékenységet folytató magánszemélyek és vállalkozások (továbbá számlakibocsátó más jogi személyek) számára nyújt számlázási és számlainformációs szolgáltatást, amelynek keretében elkerülhetetlen, hogy a természetes személyek adatait is kezelje, vagy feldolgozza. A Ecommerce Unique Solutions B.V által kezelt adatok nagy része céges adat, a gazdasági tevékenységet folytató jogi személyekre vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra vonatkozik, amelyek a nyilvános adatbázisokban fellelhetőek, de sok természetes személyre vonatkozó személyes adat is található az adatbázisban, amelyek nem különíthetők el a szolgáltatásnyújtás során.

Az egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő, egyéni ügyvéd, közjegyző, szabadalmi ügyvivő stb. az adatvédelmi szabályok szempontjából magánszemélynek minősülnek így gazdasági tevékenységük keretében is az adataik kezelése személyes adatkezelésnek minősül. A cégek vezetői (tulajdonosai) és a kapcsolattartó munkatársak neve, elérhetősége, beosztása, aláírása is személyes adat.

A Rendelet a természetes személyek adatai kezeléséhez hírlevél küldése és bizonyos sütik (cookie) alkalmazása előtt megkívánja a Felhasználó hozzájárulását, más esetben az adatkezelés hozzájárulás nélkül más jogalapon is szabályos (például szerződés teljesítése, jogszabályi kötelezettség, jogos érdek igazolása alapján). A Felhasználó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez viszont azzal a következménnyel jár, hogy a jövőben nem kap hírlevelet vagy nem tudja a Honlap meghatározott szolgáltatásait igénybe venni.

A Ecommerce Unique Solutions B.V a honlapon regisztrált ügyfeleivel fennálló szerződéses jogviszonyban, mint adatkezelő jár el, vagyis meghatározza a tevékenysége, szolgáltatásnyújtása keretében a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit.

A Ecommerce Unique Solutions B.V elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Ecommerce Unique Solutions B.V az adatkezelési tájékoztató összeállításánál figyelembe vette az EU 29. adatvédelmi munkacsoport ajánlásait, a NAIH 2015. szeptember 29-i ajánlását az előzetes adatvédelmi tájékoztatásról és beépítette a piacon fellelhető legjobb gyakorlatokat.
Az Adatkezelő adatbázisában szereplő adatok pontosak és naprakészek kell, hogy legyenek a feladatok megvalósításához, a szolgáltatások nyújtásához, a vállalt szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez, ezért az Adatkezelő felhívja az Érintetteket, hogy az adatok megváltozását 3 napon belül jelentsék be az Adatkezelő számára, a kapcsolattartásra megjelölt hello@heliosai.hu e-mail címen, mert az Adatkezelő és a Felhasználó érdekében áll egyaránt, hogy a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság elve).

A személyes adatok kezelésének elvei

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során arra törekszik, hogy tisztességesen járjon el az adatkezelése során, a kezelésében lévő személyes adatokat jogszerűen kezelje, a Felhasználó számára adatkezelési tevékenysége átlátható legyen. Jelen tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő adatkezelési elveit és gyakorlatát.

A Rendelettel összhangban az Adatkezelő bemutatja, milyen célból történik az adatkezelés (célhoz kötöttség elve), a gyűjtött adatok köre az adatkezelés céljainak megfelelő és ahhoz szükséges (adattakarékosság elve). Az Adatkezelő adatbázisában szereplő adatok pontosak és naprakészek kell, hogy legyenek a feladatok megvalósításához a szolgáltatások nyújtásához, a vállalt szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez, az Adatkezelő és az Felhasználó érdekében áll, hogy a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság elve).

Az Adatkezelő az adatokat olyan formában tárolja, amely a Felhasználó azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával eléri a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni hatékony védelmet biztosít (integritás és bizalmas jelleg).

Az Adatkezelő kötelezettsége, hogy bizonyítani tudja a hatóságok, bíróságok és a Felhasználók számára is, hogy a Rendeletet betartva jár el (elszámoltathatóság elve).

Fogalmak

Jelen előzetes adatvédelmi tájékoztatóban használt fogalmak a következők:

“Honlap” és “heliosai.hu”: A teljes jelen Adatvédelmi tájékoztatóban a ‘Honlap’ és heliosai.hu’ kifejezéseken értelemszerűen kell érteni a www.heliosai.hu és weboldalon elérhető alkalmazás.

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

„Érintett”: az a természetes személy, akire nézve az adatkezelő személyes adatokat kezel.
„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. (Külön szabályzat vonatkozik rá.)

Az Ecommerce Unique Solutions B.V , mint Adatkezelő és Adatfeldolgozó adatai a következők:

Név: Ecommerce Unique Solutions B.V
Székhely: Hollandia 5401GB Uden, Neringstraat-West utca 3
EU Adószám: NL862450524B01
E-mail: hello@heliosai.hu

Az Adatkezelő a www.heliosai.hu weboldalon számlázási szolgáltatás megrendelésének céljából honlapot (a továbbiakban: Honlap) üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók személyes adatait kezeli. Személyes adatnak minősülnek a természetes személy felhasználók (a továbbiakban: Felhasználók) adatai.

Felhasználó a Honlapon a www.heliosai.hu/adatvedelem/ linkre kattintva elérheti adatvédelmi tájékoztatót, amelyben az Adatkezelő összefoglalta adatkezelési elveit és gyakorlatát.

A Felhasználó a www.heliosai.hu/adatvedelem/ linken elérhető adatvédelmi tájékoztató ismeretében a Regisztrációkor az [ ] ablak bejelölésével hozzájárul személyes adatai kezeléséhez, abból a célból, hogy

a Honlapra regisztráljon,
a számlázóprogram és a kapcsolódó szolgáltatások továbbfejlesztéséről, új szolgáltatások bevezetéséről, kényelmi szolgáltatások
nyújtásáról értesítést (hírlevelet) kapjon,
a rendszer működésével összefüggő ún. rendszerüzenetet kapjon,
hozzájárul a www.heliosai.hu/adatvedelem/ linken elérhető tájékoztatás alapján a hozzájárulást igénylő sütik alkalmazásához,
amennyiben álláspályázatot jelentet meg a szolgáltató, a beküldött személyes adatok, önéletrajz megőrzéséhez.
A szükséges felhatalmazás nélkül nem áll módunkban a regisztrációhoz kötött szolgáltatást nyújtani, hírlevelet küldeni a Felhasználó részére és nem tudja felhasználni a honlapnak a sütikkel érintett oldalait.

A személyes adatok kezelésének fogalma

A személyes adatokon vagy adatállományban automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

A Ecommerce Unique Solutions B.V tevékenysége körében személyes adatkezelése szempontjából „Felhasználó” az a természetes személy, aki a szolgáltatás igénybe vétele, a szolgáltatásokról nyújtott tájékozódás céljából cége vagy személyes gazdasági tevékenysége érdekében a honlapon regisztrál, aki a Ecommerce Unique Solutions B.V Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott valamely szolgáltatását igénybe veszi (szerződéses ügyfél), hírlevelet igényel, vagy az Adatkezelő alkalmazásában áll. A munkavállalókra, mint a személyes adatok kezelésében érintettekre vonatkozó szabályok és tájékoztatások külön dokumentumban kerülnek összefoglalásra, azokra a személyekre is kiterjedően, akik álláspályázatokat, önéletrajzokat nyújtanak be külön tájékoztatás vonatkozik.

Az Adatkezelő tevékenysége az ÁSZF szerint

A Ecommerce Unique Solutions B.V a www.heliosai.hu honlapon regisztráló Felhasználók számára számlázási szolgáltatást nyújt, melynek keretében a Felhasználók a jogszabályoknak megfelelő számlát állíthatnak ki számítástechnikai eszköz útján, vagy papírra nyomtatottan vagy elektronikus módon (e-számla), és a Felhasználók egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat rendelhetnek meg, vehetnek igénybe. Az Adatkezelő által nyújtott egyes szolgáltatásokat, igénybevételük feltételeit a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) című dokumentum tartalmazza, melynek elfogadásával veheti igénybe az internetes szolgáltatást a felhasználó.

Az adatkezelés célja

Ecommerce Unique Solutions B.V szolgáltatásait elektronikus úton nyújtja, azok a honlapján keresztül érhetők el. Az adatkezelés a honlapon történő regisztrációval kezdődik. A honlap célja számlázási szolgáltatás nyújtása, amelynek keretében a Felhasználók a jogszabálynak megfelelő számlát állíthatnak ki számítástechnikai eszköz útján papírra nyomtatott, vagy elektronikus alapon és kapcsolódó (könyvelői, archiválási) szolgáltatásokat vehetnek igénybe.

További szolgáltatáscsoport a számlainformációs szolgáltatás, amelyre vonatkozó információk a II. részben találhatók.

Ennek alapján a szolgáltatásokat az alábbiak szerint csoportosítjuk

a Felhasználó által történő számlakiállítás (Számlázóprogram) és ehhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások (pl. online pénzügyi adatkapcsolat, archiválás),
NAV online számlázás,
hírlevél küldése saját ügyfélkörben,
hírlevél, illetve szolgáltatásra vonatkozó ajánlat kiküldése egyéni vállalkozói listán szereplő lehetséges felhasználók részére,
Regisztráció

A regisztráció linkre kattintással a Felhasználó megadja a szükséges adatokat (név, e-mailcím), az adatkezelés célja a regisztráció során nyújtott szolgáltatások feltételeinek a megismerése, a szolgáltatás megrendelése, a szolgáltatás igénybevétele. A regisztráció feltétele az ÁSZF és az adatvédelmi nyilatkozat elolvasása, valamint elfogadása.

A „Regisztráció” linkre történt kattintással Felhasználó kijelenti, hogy az ÁSZF-et és adatvédelmi tájékoztatót elolvasta, tartalmukat megértette, azokat érvényesen elfogadja, s az általa adott adatainak kezeléséhez kifejezetten hozzájárul. Hozzájárul továbbá

a hírlevél küldéséhez,
a www.heliosai.hu linken található sütik alkalmazásához,
a hozzájárulás arra is kiterjed, hogy a szolgáltató a szolgáltatás felmondásáig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tárolja a személyes adatokat, illetve a jogos érdeke alapján az igény érvényesítésre nyitva álló határidőig tárolja.
Jelen tájékoztatóban meghatározott esetben a szolgáltatás felmondását követően is sor kerül az adatok tárolására az igény érvényesítésre nyitva álló határidőig.
A regisztráció véglegesítését követően Szolgáltató Felhasználó által megadott e-mail címre visszaigazolást küld, amelyben tájékoztatja Felhasználót a regisztráció részleteiről.

A regisztrációt követően díjfizetés nélkül igénybe vehető szolgáltatásokat Szolgáltató határozatlan időtartamra, legfeljebb a Felhasználó regisztrációjának törléséig nyújtja.

Amennyiben a regisztrációt követően igényli a Felhasználó Hírlevél küldését, hozzájárulását az [ ] ablak bejelölésével megadhatja, az adatkezelés az ehhez szükséges személyes adatok: név, e-mail cím.

A Felhasználónak a későbbiekben joga van visszavonni a hozzájárulását és kérni a személyes adatai törlését, amelyhez a hozzájárulása volt szükséges, ez esetben

a díjfizetés nélkül igénybe vehető szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelés a jövőre nézve azonnali hatállyal szűnik meg,
a díjfizetés ellenében nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó adatkezelés törlése az ÁSZF szerinti szolgáltatás felmondásának minősül és az ÁSZF 4.1.9. pontja szerint a hónap végével szűnik meg,
a Felhasználó nem kap a jövőben hírlevelet, és
nem látogathatja azokat az oldalakat, amelyeken a hozzájárulást megkívánó sütiket alkalmazzák.
A személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás visszavonása a jövőre nézve szünteti meg az adatkezelést, a visszavonás előtti szabályszerű adatkezelés érvényes marad. A jogszabály által kötelezően előírt adatkezelésre nem vonatkozik, és az adatmegőrzési kötelezettség a visszavonás ellenére továbbra is fennmarad. A többi jogcímen történő adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

A Ecommerce Unique Solutions B.V a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés keretében, mint Adatkezelő jár el.

A regisztrációt követően adatkezelés célja a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez az ügyfelek szükséges azonosítása, a szolgáltatási szerződés létrejötte, szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint adott esetben a számlázás lehetővé tétele, illetve a létrejött szerződések bizonyítása. Az egyes szerződések az igénybe vett szolgáltatáscsomag megrendelésétől a „lemondom az előfizetésem” funkcióval gyakorolt szerződés felmondásáig áll fenn.

Az egyes szolgáltatások a felkínált szolgáltatáscsomagok kiválasztásával vehetők igénybe: szolgáltatások közül a számlakibocsátási szolgáltatás nyújtása, a digitális adatmegőrzési szolgáltatás nyújtása jogszabály által meghatározott kötelező adattartalommal bír.

A szolgáltatás felmondása, megszűnése után is jogszerű az adatkezelés a szolgáltató jogos érdekére hivatkozva.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más, banki vagy fizetési szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók részére a Ecommerce Unique Solutions B.V. nem továbbít adatokat, csak annyi történik, hogy a megadott linkre kattintva a felhasználó közvetlenül átléphet a fizetési szolgáltatók oldalára. A fizetési szolgáltatók adatkezelési tájékoztatója lesz érvényes, azok adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Ecommerce Unique Solutions B.V. nem vállal felelősséget.

Tájékoztatás a Társaság honlapján alkalmazott sütikről, illetve a látogatás során létrejövő adatokról

Mi az a süti (cookie) és miért használjuk?

A süti (cookie) egy adatcsomag, amelyet a Honlapunk meglátogatásával a webszerver elküld az Ön számítógépére, és ott – a cookie fajtájától függően – meghatározott időtartamban tárolódik.

A cookie-k az Ön számítógépén semmilyen biztonsági kockázatot nem jelentenek, működési zavart nem okoznak.

A látogatás során kezelt adatkör

A Szolgáltató honlapja a weboldal, illetve az azon keresztül elérhető szolgáltatás használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzítheti és kezelheti:

a látogató által használt IP cím,
a böngésző típusa,
a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
látogatás időpontja,
a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás,
kattintás.
A Honlap használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzíti a látogató IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a látogatók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá.

Amennyiben ahhoz a látogató az alább részletezettek szerint hozzájárul, úgy a Szolgáltató rögzítheti azoknak az internet oldalaknak az adatait, ahonnan a látogató eljutott a Honlapra, és azokat is, amelyeket a Honlapon látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. A látogató  személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni.

Az adatkezelési jogalapjai és időtartama

A sütik esetében az adatkezelés jogalapja lehet

a Szolgáltató jogos érdeke (ez a jogalap alkalmazandó a Honlap és a szolgáltatás működéséhez  elengedhetetlenül szükséges sütik esetén)
a látogató hozzájárulása (minden olyan süti típus esetén, amely a Honlap és a szolgáltatás működése céljából nem létfontosságú, azonban megkönnyíti ezek működését, illetve a Szolgáltató számára statisztikai adatokat szolgáltatnak, amelyek alapján a Szolgáltató mérheti annak működését, illetve javíthatja azt) 
A sütik a látogató számítógépén való tárolódásának időtartama függ az adott süti típusától. Amennyiben egy süti “életben léte” csak addig szükséges, amíg a látogató a Honlapon tartózkodik és a szolgáltatást használja, úgy ezek a sütik a munkamenet végével. azaz a böngésző bezárásával törlődnek. Azok a cookie-k melyek a működéshez elengedhetetlenül szükségesek hosszabb ideig, a böngésző bezárását követően is tárolódnak. Azok a sütik pedig, amelyek kizárólag a látogató hozzájárulása esetén települnek a számítógépén (analitikai típusú sütik) a hozzájárulás látogató általi visszavonásáig, azaz azoknak a böngészőn belüli (alább ismertetett módokon történő) törléséig tárolódnak. Mindazonáltal a hozzájárulás alapján telepített sütik törlés hiányában is meghatározott idő elteltével automatikusan is törlődnek, melyet követően a Honlap következő alkalommal történő meglátogatásával a Szolgáltató ismételten a látogató hozzájárulását kéri.  

A honlapon alkalmazott sütik

A Honlap, illetve a szolgáltatás zavartalan használata érdekében egyes sütik (ezek az ún. munkamenet vagy session cookie-k) a Honlap meglátogatásával automatikusan települnek az Ön számítógépén. Ezek a sütik olyan sütik is, melyek nélkül sem a Honlapunk, sem az azon keresztül elérhető szolgáltatás nem tudna működni, ezért ezeket a sütiket nevezzük elengedhetetlen sütiknek is, melyek a működési munkamenetet támogatják, illetve az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgálnak. Ahogyan a süti neve is mutatja, amennyiben a látogató ezen sütiknek a telepítését elutasítja, úgy az a weboldal, illetve a szolgáltatás működésében zavart okozhat, illetve előfordulhat, hogy a szolgáltatás működését teljesen mértékben megakadályozza. Ebből kifolyólag ezek a sütik a Honlap meglátogatása során alapértelmezettként „bekapcsolt” állapotban vannak és automatikusan települnek az Ön számítógépén és ezeket a látogató nem tudja kikapcsolni. Ezen sütik használatával gyűjtött személyes adatokat (különösen az Ön számítógépének IP címét) a Honlap biztonságos és zökkenőmentes működéséhez fűződő jogos érdekünk alapján kezeljük, legfeljebb addig az időtartamig, amíg Ön a Honlapunkon tartózkodik. A böngésző bezárásával ezek automatikusan törlődnek az Ön gépéről.

Megkülönböztethetünk még használatot támogató kényelmi sütiket, melyek lehetővé teszik, hogy Honlapunk a szolgáltatás használata során megjegyezze, hogy korábban elfogadta a süti tájékoztatót. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik. Ez annak érdekében történik, hogy a következő látogatás alkalmával ne kelljen újra és újra elfogadnia a süti tájékoztatót. A kényelmi sütiben személyes adatokat nem rögzítünk, kizárólag egy azonosító számot tárolunk, melyből az oldal értesül, hogy a süti tájékoztató korábban elfogadásra került. A kényelmi sütit a kliens gép böngészője tárolja 1 hónapos lejárati idővel. 

A Honlapon megadott hozzájárulása alapján (a sütik engedélyezésével) az alábbi célokból analitikai sütik települhetnek a gépén, melyek a következő célokat szolgálhatják:

Statisztikai célú, webanalitikai méréseket szolgáló cookie-k (pl. Google Analytics, Facebook, Hotjar stb.). Ezek számunkra azért fontosak, mert így tájékozódunk a látogatóink egyes jellemzőiről (IP címéről, városáról, az Ön által használt eszköz, böngésző, operációs-rendszer típusáról, illetőleg arról, hogy a honlapunkon belül mely aloldalakat látogatott meg, azokon mennyi időt töltött). A névtelen adatokból a Weboldal látogatottságával kapcsolatos általános statisztikákat, riportokat készítünk azok továbbfejlesztéséhez, marketing stratégiánk tökéletesítéséhez használjuk őket.
Remarketing célú cookie-k (pl. Facebook, Google Ads), melyekkel elemezni tudjuk, hogyan használja Ön a honlapunkat, és ennek megfelelően Önnek személyre szóló tartalmat, hirdetést jeleníthetünk meg, akár a honlapunkon kívüli online felületeken is (pl. más weblapokon vagy közösségi médiában).
Ezen túlmenően a sütiken belül megkülönböztetünk egy munkamenetre érvényes sütiket és állandó sütiket. Az egy munkamenetre érvényes cookie csak addig él, amíg a látogató be nem zárja a böngészőt. Az állandó cookie-k tovább élnek, azok nem törlődnek automatikusan a böngésző bezárásakor. Az állandó sütik segítik az oldal és a szolgáltatás gyorsabb működését, megjegyeznek olyan dolgokat, amiket a látogató állított be magának a Honlapon.

A hozzájárulását a Honlap ismételt meglátogatásával – a Honlap betöltésekor felugró ablakra kattintással – bármikor, ingyenesen és korlátozások nélkül visszavonhatja.

A sütiket a böngészője beállításaiban is kezelheti, illetve korábban megadott hozzájárulását visszavonhatja és a sütiket törölheti számítógépéről. A beállítások mikéntje a böngésző típusától függ. 

A legnépszerűbb böngészőkben a cookie beállításokról az alábbi linkeken tájékozódhat:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu-hu&p=cpn_cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolna

Internet Explorer / Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Az adatkezelés jogalapja

A felhasználó hozzájárulása

A Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) biztosítja a jogi alapot

az ingyenes szolgáltatást igénybe vevő és a regisztrált Felhasználók,
a hírlevelet kérő Felhasználók, továbbá
azon szerződött partnerek esetében, akik a szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy jogszabály alapján kötelezően szolgáltatott adatokon túl további adatokat is közölnek a számlában,
valamint a Felhasználó hozzájárulását igénylő statisztikai célokat szolgáló sütik esetében,
más adatbázisban szereplő gazdasági tevékenységet végző érintettek nyilatkozatukkal megadják a hozzájárulást, vagy tiltakoznak a személyes adataik kezelése ellen,
A szerződés teljesítése

A szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) biztosítja a jogi alapot:

az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, tehát a Szolgáltató valamennyi a honalapon az ÁSZF alapján igénybe vehető szolgáltatásához (lásd. szolgáltatás csomagok és egyedi megoldások).

Mind a számlakibocsátási szolgáltatás, mind a számlainformációs szolgáltatás esetében az elektronikus szolgáltatások igénybevétele és teljesítése körében ezen a jogalapon történik az adatkezelés.

Törvényes kötelezettség teljesítése

Törvényes kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont) biztosítja a jogi alapot az alábbi jogszabályok által biztosított körben: 

A Szolgáltató általi adatkezelésekre, mint Adatkezelőre vonatkozik

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.),
a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26) Korm. rendelet;
saját számla kibocsátás esetében: a Számvitelről szóló törvény (Szmtv.) és
a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM-rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet),
a digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII.29.) GKM rendelet digitális archiválásra vonatkozó kötelező rendelkezései szerint kerülhet sor.
számlainformációs szolgáltatás esetében lásd a II. részt. 
Jogos érdek érvényesítése

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és f) pont biztosítja a jogi alapot a szerződés teljesítésén és jogos érdekén alapuló adatkezeléshez. A Szolgáltató jogos érdeke a felhasználóval szemben, hogy a szerződésből folyó esetleges igényét érvényesítse. Határideje a szerződés megszűnését követően a Ptk. általános elévülési ideje 5 év leteltéig tart. Az Adatkezelő a szerződés megszűnését követő Ptk. szerinti elévülési idő végéig a szerződésből folyó igénye, mint jogos érdek érvényesítésének lehetséges idejéig megőrzi az érdekérvényesítéshez szükséges adatokat. (Ez alól a szabály alól van kivétel: kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek)

A kezelt adatok köre

Regisztráció

A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

felhasználó email címe
jelszó
felhasználó neve
cég neve
cég email címe
adószám
bankszámlaszám
irányítószám
település
utca, házszám
Az adatok megadását követően Szolgáltató emailben értesíti Felhasználót a regisztráció sikerességéről.

A heliosai.hu számlázási szolgáltatás keretében

A Felhasználó által a szerződéses partnere részére kibocsátott számla adattartalma kötelező jogszabályokon alapul, és a következő adatokat használja fel:

Kapcsolattartó email címe
Számla adatok
Bankszámlaszám
Ellenoldali partner neve
Ellenoldali partner számlaszáma
Ügyfél neve, cégjegyzékszám, adószám, címe
Név
Email
Cím
Adószám
Postázási cím
EU adószám
Telefonszám
Kontakt neve
Ügyfél email
Meghívott neve
Meghívott email
Meghívó neve
Meghívó email
Bejelentkező felhasználó ID
Bejelentkezés dátuma
Bejelentkezés IP címe
Ügyfél neve
Ügyfél címe
Postázási név
Ország
Postázási ország
Faxszám
Bankszámlaszámok
Kontakt telefon
Kontakt email
Pénzügyi kapcsolattartó neve
Pénzügyi kapcsolattartó telefon
Pénzügyi kapcsolattartó email
Riport email
Aláíró neve
Aláíró szül. hely
Aláíró szül. dátum
Aláíró anyja neve
Aláíró szem. ig. száma
Aláíró telefon
Aláíró email
Email, akinek ajánlják a szlahut
Címzett neve
Címzett országa
Címzett címe
Kiállító neve
Kiállító címe
Kiállító adószáma
Kiállító bankszámlaszáma
Vevő neve
Vevő címe
Vevő adószáma
Vevő postázási címe
Kiállító postázási címe
Kiállító postázási neve
Kiállító EU-s adószáma
Kiállító aláíró neve
Vevő aláíró neve
Kiállító telefonszáma
Vevő telefonszáma
Email cím, ahova küldjük a számlát
Vevő EU-s adószáma
Vevő országa
Vevő postázási országa Bejelentkezés eszköze
Küldő email
Fogadó email
Azonosító
Utolsó bejelentkezés dátum
Facebook azonosító
Google azonosító
Vezetéknév
Keresztnév
Az egyéb közlendőben közölt adatok az érintett önkéntes hozzájárulásán alapulnak.

Felhasználó a regisztráció során nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben az a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.

A Szolgáltató a regisztráció során a Felhasználók által megadott email címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó a szerződés előkészítése érdekében szükséges tájékoztató emaileket. 

Ilyen nem reklám céljából küldött üzenet lehet például:

a regisztráció, a megrendelés visszaigazolásáról szóló e-mail,
szolgáltatás igénybevételéhez szorosan kapcsolódó tájékoztatás (például tervezett karbantartás miatti leállás),
vagy az elektronikus számla.
A szolgáltató hírlevelet csak a felhasználó hozzájárulása alapján küld. Kivételt képeznek ez alól az ún. rendszerüzenetek, amely a felhasználó számára a rendszer használatával kapcsolatos kiemelten fontos vagy kritikus információkat tartalmaz.

Szolgáltató a számlázási szolgáltatás keretében a digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII.29.) GKM rendelet rendelkezéseinek megfelelően a Felhasználó és Szolgáltató között az ÁSZF alapján létrejött szerződésben meghatározott adatmegőrzési szolgáltatás időtartamáig 8 + 1 évig őrzi meg a Felhasználó által megadott adatokat, az azok alapján kiállított számlákat a számlázási szolgáltatás hatékonyabb nyújtása érdekében. A kötelező 8 éves őrzési időn felül az esetleges ellenőrzés miatt van szükség további őrzésre.

Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó megbízott (meghatalmazott) számla kibocsátójaként jár el a számlázási szolgáltatás keretében, úgy a vonatkozó NGM rendelet alapján a kiállított számlák sorszámtartományáról Szolgáltató is nyilvántartást vezet, azokat
abban rögzíti.

A számlainformációs üzletág esetén lásd a II. pontot!

Az adatokat megismerő személyek köre (címzettek)

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató, illetve Szolgáltatóval munkajogviszonyban álló személyek jogosultak megismerni, és kezelni, azokkal műveleteket végezni, kizárólag a feladatkörükbe tartozó körben. A személyes adatokat a feladatkörükbe tartozó körben megismerhetik: a jogi képviselő, az adatvédelmi felelős, ellenőrzési jogkörében a tulajdonos, a belső ellenőr. A személyes adatokat bizalmasan kezelik, titoktartási szabályok kötik az alkalmazottakat, az adatokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem továbbítják. Az adatkezelésben résztvevő személyek feladatait, hozzáférési jogait és kötelezettségeit a Szolgáltató belső szabályzatban szabályozza. Azok betartásáért a munkavállalók munkajogi felelősséggel tartoznak.

 A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, vagy a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Adattovábbítás

A Szolgáltató a számlázási szolgáltatása keretében, mint Adatfeldolgozó a

A Felhasználó megrendelése esetében a Felhasználó bejelentett könyvelőjének hozzáférést biztosít a számlakibocsátások adataihoz a Felhasználó könyvelésének megkönnyítése céljából.
A Felhasználó személyes adatainak továbbítására a fentieken kívül csak a jogszabályokban meghatározott kötelező adattovábbítás esetében van lehetőség. Megkeresés esetében a Szolgáltató a közjegyző, a végrehajtó, bíróságok és más hatóságok megkeresésére a rájuk vonatkozó törvényi kötelezettség teljesítése érdekében a törvényekben és más jogszabályokban foglalt adattartalommal a megkeresés alapján szolgáltat adatot.
NAV online számlázási körbe bekapcsolt számlakibocsátás közvetlenül a NAV hálózatába továbbít adatot.
A Stripe fizetési szolgáltatás igénybevételével kapcsolatosan adattovábbítás történik a Stripe, Inc. (székhely: 354 Oyster Point Blvd South San Francisco, CA 94080 United States) részére.
Stripe, Inc-vel történő szerződéskötés érdekében a Felhasználó kezdeményezésére a Szolgáltató a Barionnak a regisztrációs űrlap kitöltése során az alábbi adatokat továbbítja:
A Felhasználó neve, e-mail címe, lakcíme, a szervezet neve, székhelye, levelezési címe, nyilvántartási száma, adószáma, telefonszáma.Az adattovábbítás célja a fenti esetben a Stripe, Inc.-vel történő  szerződéskötés során szükséges adatok megadásának egyszerűsítése, amely adatfeltöltési lehetőség a Felhasználó számára közvetlenül a Helios AI fiókjában érhető el. Erre figyelemmel az adattovábbítás jogalapja a szerződés teljesítése.Amennyiben adatváltozás történik a fenti adatokban, azt a Felhasználónak mindkét rendszerben szükséges javítani.
A továbbítással érintett személyes adatok köre:
A Felhasználó neve, e-mail címe, lakcíme, a szervezet neve, székhelye, levelezési címe, nyilvántartási száma, adószáma, telefonszáma.
A fenti adatok továbbításának célja a Stripe szolgáltatás igénybevételével járó adatkitöltés egyszerűsítése. Az adattovábbítás jogalapja a szerződés teljesítése.
– üzleti kapcsolattartó neve; telefonszáma; e-mail címe
– ügyfélszolgálati kapcsolattartó neve; e-mail címe
A számlainformációs szolgáltatásra a II. pont vonatkozik
Az adatkezelés időtartama

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig tart az adatkezelés.
A szerződéses kötelezettség teljesítése jogcímén a szerződés megszűnését követően a Ptk. szerinti elévülési idő, 5 év elteltéig, a szerződés megszűnését követően jogos érdek érvényesítése jogalapon.
A kibocsátott számlák az Árt. és az Szmt. előírása alapján 8 évig megőrzési kötelezettség áll fenn, és további egy évig az adatkezelő jogos érdekére hivatkozással az esetleges ellenőrzések miatt történik a tárolás.
a számlainformációs üzletág esetében lásd a II. részt.
Az adatkezelő és adatfeldolgozó

A Szolgáltató Ecommerce Unique Solutions B.V. és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása a Felhasználó által igénybe vett honlap felületen történik, amelynek keretében az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok alkalmazásában a Szolgáltató a GDPR 24. cikk szerinti Adatkezelőnek minősül, hiszen az adatkezelést a Felhasználó megbízása alapján végzi el. Úgyszintén a számlainformációs szolgáltatások (Autokassza és számlatörténet) szolgáltatás esetében is ez a jogi helyzet áll fenn.

Ez esetben az adatkezelő az adatkezelés keretét adja a jogszabályokban (Szmt, Art.) előírt mindenkor kötelező adattartalom és NAV elvárások szerint, mint elektronikus blanketta rendelkezésre bocsátásával, az érintett pedig a kitölti ezt a blanketta keretet a saját személyes adataival. Ezt követően az adatkezelő közvetlenül az adatgazda megbízása alapján a papír alapú számlát postázza, e-számlát állít ki és azokkal egyéb műveleteket végez, azokat a jogszabályi előírások szerint továbbítja, őrzi. Közvetlenül az adatgazda (érintett) megbízása alapján a könyvelőnek vagy más megbízottnak hozzáférést biztosít a számla adatokhoz, vagy az adatgazda közvetlen megbízása alapján a bankszámlája adataival összeveti és erről elektronikus értesítést küld.

A szerződés teljesítése körében a Szolgáltató, mint Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelésnek a jogszabályok követelményeinek való megfelelésre és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelést az adatkezelés tárgyát, időtartamát, jellegét és célját, a személyes adatok típusát, az érintettek kategóriáit, titoktartási kötelezettséget, valamint az adatkezelő kötelezettségeit és jogait meghatározó szerződés szabályozza, amely köti az adatfeldolgozót az adatkezelővel szemben.

A Felhasználó könyvelője a megbízását a Felhasználótól kapja, úgyszintén a Felhasználó fizetési szolgáltatója érintett a számlainformációs szolgáltatás kapcsán.

A szolgáltató által igénybe vett Adatfeldolgozó személye és adatai:

Tárhelyszolgáltató: ELIN. hu Kft. (9024 Győr, Déry T utca 11. 2. em. 4.)

Számlainformációs szolgáltatás esetén a II. rész irányadó.

Az adatkezelő nem az érintettől gyűjti az adatokat

Adatbiztonság

Az Adatkezelő az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Az adatbiztonsági intézkedéseket valamennyi fejlesztőre, beszállítóra vonatkozó szerződéses kötelezettség és az alkalmazottakra kötelező „Bizalmasan” kezelt, üzleti titkot tartalmazó belső dokumentumok, különösen az adatkezelési és adatbiztonsági szabályzat írja elő.

A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a 

fizikai védelem, mind az
informatikai védelem szempontjából.
A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott és szabályozott a hozzáférés ezért nyomon követhető a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve az adatok esetleges jogosulatlan felhasználása.

A cég székhelye a Graphisoft Parkban található körülzárt, őrzött területen, amely területre engedéllyel lehet belépni, az épületbe zárt kapun engedéllyel lehet belépni, a az irodák emelete lezárt terület, a lift csak biztonsági kártyával közlekedik.

Az informatika biztonságot külön belső szabályzatok írják elő.

Adatkezelő, adatfeldolgozó megnevezése, elérhetőségei

a számlainformációs szolgáltatásra vonatkozó szerződés teljesítése körében a Szolgáltató a GDPR 24. cikk szerinti adatkezelőnek minősül.
e-mail: hello@heliosai.hu 

A személyes adatok tervezett kezelésének célja

Az adatkezelés célja számlainformációs szolgáltatás nyújtása az általános szerződési feltételek szerint, melynek két külön típusa az Autokassza szolgáltatás, aminek esetében az érintett felhatalmazása alapján a szolgáltató biztonságos banki adatkapcsolaton keresztül az éritett fizetési számla adatait lekérdezi és összepárosítja azokat a kibocsátott kereskedelmi számlákkal.

 Az adatkezelés jogalapja;

Szerződés teljesítése

 ÁSZF alapján interneten számlainformációs szolgáltatás nyújtására megbízási szerződés teljesítéséhez szükséges az adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

Jogszabályi kötelezettség teljesítése

Adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a Magyar Nemzeti Bank részére a fizetési szolgáltatókról szóló törvény (Fszt.) 82. §-a alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont). 

Adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény 48.§ (4) bekezdése alapján.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

A szolgáltató számlainformációs üzletágának belső szabályzatban meghatározott munkatársai a feladatkörükben eljárva jogosultak a személyes adatok megismerésére.

A személyes adatok megismerésére jogosult az ügyvezető igazgató, az üzletág vezető, a felügyelő bizottság tagja, a panaszkezelési munkatársa, az adatvédelmi tisztviselő, a belső ellenőr is a jogszabályokban előírt és a szerződésekbe foglalt kötelezettségeik teljesítése körében.

Adattovábbítás

 Jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében megkeresés alapján bíróságok, hatóságok részére történik adattovábbítás e hatóságok megkeresésére, továbbá a közjegyző, végrehajtó megkeresésére.

Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 58. § (2) bekezdése alapján és a 60. §-ában meghatározott feltételek teljesítése esetén a megjelölt szerveknek az esetlegesen személyes adatokat is tartalmazó fizetési titok kiadható.

A személyes adatok tárolásának időtartamáról:

A számviteli törvény szerinti mindenkori őrzési kötelezettségnek eleget téve az adatkezelő a megbízás megszűnését követő 8+1 évig archiváltan megőrzi az adatokat a kereskedelmi számlákhoz hasonlóan,
az adóügyi bizonylatokat az adózás rendjéről szóló jogszabályok (Szmt. és kormányrendelet) szerint,
 a szerződés teljesítéséhez szükséges információkat a szerződés megszűnését követő 5 évig, illetve a jogérvényesítési eljárás megszűntéig őrzi,
a tranzakció lista (számlatörténet) szolgáltatás esetén a szerződés szerint 18 hónapig tart az adatkezelés.
Az érintettek jogai (részletesen a III. részben)

Az érintett felhasználónak joga van személyes adatokhoz hozzáférni, tájékoztatást kapni arról, milyen személyes adatokat tart nyilván róla a szolgáltató. Az érintettnek joga van az adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kérni, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen – kivéve, ha az adatkezelést jogszabály írja elő vagy a szerződés teljesítéséhez szükséges – valamint élhet az adathordozhatósághoz való jogával.

Joga van panaszt tenni és bírósághoz fordulni a III. részben felsoroltak szerint. 

Az adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a számlainformációs szolgáltatási szerződés megszüntetése nem érinti a szerződés fennállása alatti adatkezelés jogszerűségét.

Amennyiben a felhasználó nem bocsátja rendelkezésre a szükséges adatokat

Amennyiben a felhasználó nem bocsátja rendelkezésre a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat, a biztonságos adatátviteli kapcsolat létesítéséhez szükséges felhatalmazásokat, a szolgáltató nem tudja a szolgáltatást teljesíteni.

Adatbiztonság

A számlainformációs szolgáltatók részére törvényi kötelezettség, hogy az adatbázist másodlagos szervereken a székhelytől fizikailag elkülönített helyszínen is tárolják.

A Felhasználók jogai

Az Adatkezelő az alábbi tájékoztatással is elősegíti a Felhasználók jogainak gyakorlását.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználó a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható, amelyről a Felhasználót tájékoztatni kell.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be a NAIH-nál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást, és intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a Rendeletben írt esetekben díj számítható fel. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Az Felhasználók jogai felsorolva a következők:

Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és a Felhasználó jog gyakorlásának elősegítése
Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat a Felhasználótól gyűjtik
A Felhasználó hozzáférési joga
A helyesbítéshez való jog
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az adatkezelés korlátozásához való jog
A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az adathordozhatósághoz való jog
A tiltakozáshoz való jog
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Korlátozások
A Felhasználó tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
III.
A Felhasználók jogai

Az Adatkezelő az alábbi tájékoztatással is elősegíti a Felhasználók jogainak gyakorlását.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználó a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható, amelyről a Felhasználót tájékoztatni kell.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be a NAIH-nál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást, és intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a Rendeletben írt esetekben díj számítható fel. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Az Felhasználók jogai felsorolva a következők:

Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és a Felhasználó joggyakorlásának elősegítése
Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat a Felhasználótól gyűjtik
A Felhasználó hozzáférési joga
A helyesbítéshez való jog
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az adatkezelés korlátozásához való jog
A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához
kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az adathordozhatósághoz való jog
A tiltakozáshoz való jog
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Korlátozások
A Felhasználó tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
A Felhasználók jogai részletesen

Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és a Felhasználó joggyakorlásának elősegítése

A Felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

Az Adatkezelő vállalja, hogy a Felhasználó kérésére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva adja át (különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében). Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – adja át. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták a Felhasználó személyazonosságát.

A részletes szabályok a Rendelet 12 cikke alatt találhatók.

Előzetes tájékozódáshoz való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően
tájékoztatást kapjon.

Ennek keretében az Adatkezelő a Felhasználót jelen tájékoztató összeállításával tájékoztatja

a) az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről,
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen),
c) a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról,
d) jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről,
e) a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik – , illetve a címzettek kategóriáiról, ha van ilyen;
f) adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.
A Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a Felhasználó adathordozhatósághoz
való jogának érvényesítését;

A Felhasználó hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulást bármely időpontban indoklás nélkül visszavonhatja, ami nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelő jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátásával ad tájékoztatást arról, hogy adatkezelési célonként meghatározott adatkezelése körében a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

Az Adatkezelő automatizált döntéshozatalt, profilalkotást nem alkalmaz. Ha az Adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell a Felhasználót erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a Rendelet 13. cikke tartalmazza.

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatot kezel, amelyet a Felhasználó bocsátott a rendelkezésére.

A Felhasználó hozzáférési joga

A Felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az előbbi pontban írt kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk). Az Adatkezelő nem továbbít személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

Az Adatkezelő kérésre az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Felhasználó rendelkezésére bocsátja. A Felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat
fel.

A Felhasználó hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke tartalmazza.

A helyesbítéshez való jog

A Felhasználó kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.

Ezen szabályokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

A Felhasználó kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül töröli a rá vonatkozó személyes adatokat. Amennyiben:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
A törléshez való jog nem érvényesíthető a Rendelet 17. cikkében foglalt kivételek esetében. Elfeledtetéshez való jog azt jelenti, hogy az egyes adatkezelők által nyilvánosságra hozott vagy más címzetteknek átadott személyes adat törléséről úgy kell gondoskodni, hogy a törlési kötelezettséget közölni kell valamennyi további adatkezelővel, akinek a személyes adatot az Adatkezelő átadta.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.
Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a Felhasználót előzetesen tájékoztatni kell.

A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.

Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel a Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, feltéve ha

a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
A Felhasználó kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez (az elfeledtetéshez) való jogot. Az adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.

A tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az Adatkezelő nem folytat közvetlen üzletszerzést ezért ilyen alapon adatkezelés sem történik.

A Felhasználó tiltakozási jogára legkésőbb az első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni. Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

A Felhasználó tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről.

A részletes szabályokat a Rendelet 34. cikke tartalmazza.

A Felhasználó a felügyeleti hatósághoz címzett panaszt nyújthat be, amennyiben vélt vagy valós sérelem éri az adatkezelés körében.

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

A panaszos jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja a Felhasználó a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden Felhasználó hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

E szabályokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza.

Egyéb rendelkezések

Az adatkezelő az ÁSZF 3.1.4. pontjában a kikötötte, hogy amennyiben a felhasználó a számlázóprogramot és egyéb szolgáltatást visszaélés szerűen használja, az ÁSZF-et megszegi a szolgáltatáshoz való hozzáférést korlátozza, regisztrációját az összes kapcsolódó adattal együtt inaktívvá teszi.

Az adatok megsemmisítése

Az adatkezelő a nyilvántartott személyes adatokat az adatkezelési jogosultság megszűnése után informatikai programmal vissza nem állítható módon felismerhetetlenné teszi. Ezt követően az adatokat nem lehet helyreállítani.

Az adatkezelési tájékoztató módosításai 

Amennyiben az adatkezelés körülményeiben változás áll be, az Adatkezelő ezen tájékoztató módosításával értesíti az érintetteket

2023 Augusztus 12.

Ecommerce Unique Solutions B.V